Stanowisko pracy:
 

OFERTY PRACY

Praca: Inspektor wojewódzki


Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 116806

Warunki pracy


 • Praca w terenie

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • Zagrożenie korupcją

 • Permamentna obsługa klientów zewnętrznych ( spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa ) lub prowadzenie kontroli w innych urzędach

Zakres zadań

 • Realizuje zadania wynikające z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, w zakresie:
 • - gromadzenia informacji o każdym zawartym porozumieniu z okręgową radą adwokacką i radą okręgowej izby radców prawnych w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej albo wskazaniu przez dziekana okręgowej rady adwokackiej lub dziekana rady okręgowej izby radców prawnych wyznaczonych adwokatów lub radców prawnych, do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku niezawarcia ww. porozumienia do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok,
 • - gromadzenia informacji o każdym przypadku niezawarcia lub rozwiązania przez powiat umowy z organizacją pozarządową dotyczącej prowadzenia punktu z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
 • - udziału w komisji konkursowej powoływanej w celu wyłonienia organizacji pozarządowych którym powierzone zostanie prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
 • - wspierania organizacji szkoleń oraz kursów doszkalających dla doradców w szczególności poprzez: przekazywanie powiatom informacji o nich, udostępnianie tych informacji na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego lub udostępnianie sal wykładowych, pod warunkiem zapewnienia możliwości nieodpłatnego udziału w szkoleniach i kursach doszkalających pracowników urzędu wojewódzkiego lub starostwa powiatowego,
 • - dokonywania oceny wybranych porad udzielonych w ramach świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punkcie, w celu weryfikacji spełniania przez organizację pozarządową wpisaną na listę warunku profesjonalnego i rzetelnego świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a następnie przekazywanie jej właściwemu staroście;
 • - gromadzenia od starostów kwartalnych zbiorczych informacji o wykonaniu zadań polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, a następnie przekazanie ich wraz z scaloną informacją dla terenu województwa Ministrowi Sprawiedliwości,
 • Przygotowuje projekty decyzji w celu wpisu, odmowie dokonania wpisu, wykreślenia organizacji pozarządowej z listy organizacji uprawnionych do prowadzenia punktów w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub prowadzenia nieodpłatnej mediacji na obszarze województwa.
 • Przeprowadza kontrole z zakresu realizacji zadań przez właściwe podmioty wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej,
 • Przeprowadza kontrole organów właściwych w zakresie wykonania zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w przedmiocie przyznawania świadczeń na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych.
 • Przeprowadza kontrole organów właściwych w zakresie wykonania zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w przedmiocie przyznawania pomocy osobom uprawnionym do alimentów i działań, podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 • Realizuje lub zleca jednostkom samorządu terytorialnego lub podmiotom niepublicznym realizację zadań wynikających z programów rządowych,
 • Załatwia skargi, wnioski, petycje oraz interwencje osobiste i przygotowuje projekty odpowiedzi,
 • Opracowuje i przedkłada przełożonym do akceptacji sporządzone protokoły kontroli, projekty wystąpień pokontrolnych oraz zaleceń pokontrolnych oraz sporządza okresowe analizy, sprawozdania i informacje w zakresie realizowanych zadań,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Prawo jazdy kategorii "B"
 • 1. Umiejętność obsługi programów pakietu Microsoft Office.
 • 2. Gotowość do kierowania samochodem osobowym, do celów służbowych.
 • 3. Znajomość przepisów prawa, między innymi: - ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, - ustawy o świadczeniach rodzinnych, - ustawy o pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów, - kodeksu postępowania administracyjnego, - ustawy o służbie cywilnej, - ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, - ustawy o kontroli w administracji rządowej.
 • Ponadto: - umiejętność interpretacji przepisów prawa, - umiejętność analitycznego i logicznego myślenia, - umiejętność precyzyjnego wyrażania myśli, - umiejętność prawidłowego formułowania wniosków i zaleceń pokontrolnych, - umiejętność komunikacji interpersonalnej, - umiejętność pracy w zespole, - kreatywność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Najnowsze oferty pracy

  Pracownik Działu Utrzymania Ruchu

  Knauf Interfer Aluminium sp. z o.o.
  opolskie/ Opole

  W zależności od umiejętności i doświadczenia zaproponujemy Ci realizację zadań z zakresu automatyki, robotyki, mechaniki lub ślusarstwa.
  Dodane: dzisiaj

  Kierownik Techniczno-Handlowy ds. Domieszek do Betonu

  CEMEX Polska Sp. z o.o.
  opolskie/

  Główne zadania Realizacja wyznaczonych celów sprzedażowych w powierzonym obszarze - sprzedaż domieszek chemicznych do producentów betonu, Opracowanie rozwiązań produktowych dla Klientów, Opracowywanie i prezentacja oferty, doradztwo...
  Dodane: dzisiaj

  Inżynier Budowy

  GRUPA BMT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  opolskie/ Nysa

  nadzorowanie pracy zespołów podwykonawczych oraz sił własnych, pomoc w zarządzaniu finansami oraz terminowością wykonania kontraktu, pomoc w opracowaniu szczegółowych harmonogramów realizacji kontraktów oraz ich kontrola, przygotowywanie...
  Dodane: dzisiaj

  Inżynier Jakości w dziale wałów rurowych

  MUBEA AUTOMOTIVE POLAND SP. Z O. O.
  opolskie/ Ujazd

  Podsumowanie pracy Mubea to firma o światowym zasięgu dostarczająca innowacyjne komponenty dla branży automotive. W jedynym w Polsce zakładzie Mubea produkujemy opaski zaciskowe, sprężyny talerzowe i zaworowe oraz wały rurowe. Inżynier...
  Dodane: dzisiaj