Stanowisko pracy:
 

OFERTY PRACY

Praca: Inspektor


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 126205

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


1. Praca w terenie oraz w siedzibie Urzędu.


2. Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych (praca w terenie bez względu na warunki atmosferyczne w tym również w miejscach trudnodostępnych, uczestniczenie w czynnościach kontrolnych interwencyjno -operacyjnych prowadzonych również w okresie całej doby).


3. Nietypowe godziny pracy (w tym możliwość dyżurów, praca zmianowa).


4. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.


5. Zagrożenia naciskami grup przestępczych.


6. Zagrożenie korupcją.


7. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych.


8. Korzystanie z samochodu służbowego i środków komunikacji publicznej.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


Narzędzia pracy: zestaw komputerowy i inne urządzenia biurowe


Bariery architektoniczne: brak wind, brak drzwi o odpowiedniej szerokości, brak odpowiednio dostosowanych toalet, możliwość wystąpienia barier architektonicznych w terenie, konieczność poruszania się po schodach, skarpach, terenach zalewowych, polach.

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy z zakresu przeciwdziałania i wykrywania przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku, wykonuje czynności kontrolne w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w celu sprawdzenia dotrzymywania obowiązków określonych w przepisach prawa i decyzjach administracyjnych w zakresie ochrony środowiska.
 • Podejmuje czynności polegające na: obserwowaniu i rejestrowaniu obrazu zdarzeń oraz dźwięku, gromadzeniu i zabezpieczaniu dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, żądaniu pisemnych lub ustnych informacji oraz przesłuchiwaniu osób, dokonywaniu oględzin pomieszczeń i innych miejsc w celu udokumentowania działań operacyjnych z zakresu przeciwdziałania i wykrywania przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku
 • Współpracuje i współdziała z organami Inspekcji Ochrony Środowiska, administracją samorządową i rządową oraz organami ścigania i sądami w celu zapewnienia prawidłowej realizacji przepisów ochrony środowiska, w tym w zakresie dotyczącym przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku.
 • Wykonuje analizy niezbędne do ujawniania i przeciwdziałania przestępstwom i wykroczeniom przeciwko środowisku, w celu typowania możliwości występowania przestępstw środowiskowych w analizowanych podmiotach
 • Realizuje działania prewencyjne w celu ograniczenia działalności przestępczej w zakresie korzystania ze środowiska
 • Przeprowadza kontrole pozaplanowe interwencyjne dotyczące gospodarki odpadami w celu przeciwdziałania popełnianiu wykroczeń i przestępstw przeciwko środowisku oraz zbieraniu dowodów ich popełnienia
 • Uczestniczy w sporządzaniu przez Wydział Prawny wniosków o ukaranie za wykroczenia przeciwko środowisku oraz zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa kierowanych do organów ścigania w celu wyegzekwowania stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowości w zakresie przeciwdziałania oraz wykrywania przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w organach ścigania, wymiarze sprawiedliwości, organach administracji skarbowej i celnej
 • Znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, znajomość przepisów o ochronie środowiska oraz przepisów zawartych w kodeksie postępowania administracyjnego, a także przepisów karnych zawartych w kodeksie karnym, kodeksie postępowania karnego, kodeksie wykroczeń, kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli POUFNE
 • Dyspozycyjność
 • Komunikatywność
 • Prawo jazdy kat. B
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego na poziomie B1
APLIKUJ TERAZ

Najnowsze oferty pracy

Kierownik ds. Gwarancji

Victor Energy Sp. z o.o.
opolskie/

Organizowanie procesu usuwania usterek. Zarządzanie grupami serwisowymi, w tym nadzór nad zespołami serwisowymi własnymi i podwykonawcy. Zarządzanie budżetem prac gwarancyjnych i rozliczanie prac. Prowadzenie rejestru zgłoszeń. Prowadzenie...
Dodane: dzisiaj

Partner Biznesowy ds. Sprzedaży Energii Elektrycznej i Gazu Ziemnego

Energomix S.A
opolskie/

Twoje codzienne zadania: Sprzedaż energii elektrycznej i gazu ziemnego do klientów B2B; Dołącz do nas, jeśli: Masz doświadczenie w sprzedaży do klientów B2B (dużym atutem będzie doświadczenie w sprzedaży energii), Bardzo dobrze znasz MS...
Dodane: dzisiaj

Administrator / Administratorka Nieruchomości

Polskie Koleje Państwowe S.A.
opolskie/ Opole

Zakres czynności: administrowanie przydzielonymi budynkami, obiektami oraz gruntami na podległym terenie dbanie o efektywne wykorzystanie administrowanych powierzchni oraz informowanie o wolnych pomieszczeniach użytkowych wraz z propozycja ich...
Dodane: dzisiaj

Interim Manager - Przemysł ciężki / Handel / Przemysł spożywczy, mięsny

JPF Czech s.r.o.
opolskie/

Poszukujemy partnerów do współpracy z następującymi cechami: Zainteresowanie sferą przedsiębiorczości, zarządzania wykonawczego, mentoringu, doradztwa biznesowego. Doświadczenie w zarządzaniu z realnymi osiągnięciami. Min. 5 lat...
Dodane: dzisiaj