Stanowisko pracy:
 

OFERTY PRACY

Praca: Naczelnik wydziału


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Naczelnik wydziału
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 135457

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


1. Praca w siedzibie Urzędu.


2. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.


3. Zagrożenie naciskami grup przestępczych.


4. Zagrożenie korupcją.


5. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych.


6. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


7. Stres związany z reprezentowaniem urzędu na zewnątrz.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


Narzędzia pracy: zestaw komputerowy i inne urządzenia biurowe


Bariery architektoniczne: brak wind, brak drzwi o odpowiedniej szerokości, brak odpowiednio dostosowanych toalet.

Zakres zadań

 • Planuje i organizuje pracę podległej komórki organizacyjnej w celu zapewnienia terminowego i efektywnego wykonywania zadań podległego wydziału.
 • Nadzoruje prowadzenie postępowań administracyjnych w związku z naruszeniem wymogów ochrony środowiska, w tym przygotowanie projektów decyzji i postanowień administracyjnych oraz nadzoruje prowadzenie spraw związanych z postępowaniem odwoławczym od decyzji wydanych przez Wojewódzkiego Inspektora w celu właściwego prowadzenia postępowań administracyjnych.
 • Występuje w charakterze pełnomocnika Wojewódzkiego Inspektora w postępowaniach sądowych, administracyjnych, egzekucyjnych oraz przed innymi organami orzekającymi oraz reprezentuje Wojewódzkiego Inspektora w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez organy ścigania, w tym wnosi środki zaskarżenia na podejmowane w ich toku rozstrzygnięcia w celu reprezentowania urzędu oraz uzyskania racjonalnego orzeczenia.
 • Nadzoruje udostępnianie informacji o środowisku i informacji publicznych w oparciu o materiały przekazane przez komórki organizacyjne Wojewódzkiego Inspektoratu w celu terminowej realizacji ustawowych zadań organu.
 • Zapewnia obsługę prawną Wojewódzkiego Inspektoratu, opiniuje pod względem formalno-prawnym umowy cywilnoprawne oraz projekty porozumień, w których stroną jest Wojewódzki Inspektor i projekty dokumentów przedstawianych przez Naczelników Wydziałów oraz udziela opinii prawnych w celu zapewnienia zgodności pod względem formalno-prawnym.
 • Nadzoruje prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem wniosków o odroczenie płatności, rozłożenie na raty oraz umorzenie należności w celu zapewnienia realizacji praw i obowiązków zobowiązanych i wierzyciela.
 • Nadzoruje prowadzenie spraw związanych z egzekucją obowiązków o charakterze niepieniężnym oraz z egzekucją należności pieniężnych Wojewódzkiego Inspektoratu w celu właściwej realizacji obowiązków wierzyciela.
 • Nadzoruje opracowywanie wniosków o ukaranie do sądu oraz zawiadomień do prokuratury, w przypadku podejrzenia popełnienia wykroczenia lub przestępstwa w celu wydania prawomocnego orzeczenia co do winy podejrzanych o popełnienie wykroczenia lub przestępstwa.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku radcy prawnego lub na stanowisku związanym z obsługą prawną dla administracji publicznej
 • Uprawnienia radcy prawnego – wpis na listę radców prawnych zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych
 • znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska,
 • znajomość przepisów o ochronie środowiska,
 • znajomość prawa i postępowania cywilnego,
 • znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • znajomość przepisów zawartych w kodeksie postępowania administracyjnego,
 • znajomość przepisów karnych zawartych w kodeksie karnym, kodeksie postępowania karnego, kodeksie wykroczeń, kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia,
 • znajomość ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
 • znajomość prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o służbie cywilnej,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • znajomość ustawy Ordynacja Podatkowa
 • dyspozycyjność
 • komunikatywność
 • posiadanie kompetencji kierowniczych
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli POUFNE
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
APLIKUJ TERAZ

Najnowsze oferty pracy

Doradca Techniczno - Handlowy

Timac Agro Polska Sp. z o.o.
opolskie/ Kluczbork

Teren pracy: 2-3 powiaty Do Twoich zadań należeć będą: Codzienne wizyty w gospodarstwach rolnych, nastawionych zarówno na produkcję roślinną jak i zwierzęcą; Analiza jakości upraw i dobrostanu zwierząt w celu zapewnienia najlepszych...
Dodane: dzisiaj

Technik produkcji

ManpowerGroup
opolskie/ Skarbimierz

Do Twoich zadań należeć będzie: Kontrola i obsługa maszyn oraz urządzeń produkcyjnych Wizualna kontrola jakości wyprodukowanych elementów Wykonywanie przezbrojeń, ustawianie maszyn zgodnie z zaleceniami technicznymi Uzupełnianie...
Dodane: dzisiaj

Płatny Staż w dziale Administracji

Knauf Interfer Aluminium sp. z o.o.
opolskie/ Opole

Twój zakres obowiązków : Pomoc w bieżących sprawach administracyjnych; Pomoc w sporządzaniu pism; Obsługa sekretariatu; Współpraca z działami wewnętrznymi firmy. Aplikuj do nas, jeśli : Znasz pakiet Office; Komunikatywnie mówisz w...
Dodane: dzisiaj

Doradca Klienta ds. OZE

Polenergia Fotowoltaika S.A.
opolskie/ Opole

Twój zakres obowiązków: Działania sprzedażowe w największej prywatnej organizacji na rynku energii w Polsce Doradztwo w zakresie energetyki i sprzedaż wysokiej klasy, kompleksowego produktu, unikatowego na rynku Budowanie relacji...
Dodane: dzisiaj