Stanowisko pracy:
 

OFERTY PRACY

Praca: Asystent rodziny


Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu
Asystent rodziny
Miejsce pracy: Pawłowiczki
Numer: StPr/21/0008
OBOWIĄZKI:
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:- opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;- udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;- wspieranie aktywności społecznej rodzin;- motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;- udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;- motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;- udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;- podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;- prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;- prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;- dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;- monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;- sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;- współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;- współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną,- realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Uprawnienia: PRAWO JAZDY KAT. B


Wymagania inne:

Asystentem rodziny może być osoba, która a) posiada:- wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub- wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub- wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;Zakres programowy szkolenia, o którym mowa wyżej został określony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz. U. z 2011 r. Nr 272 poz. 1608)b) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;c) wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;d) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;e) posiada obywatelstwo polskie;f) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.Wymagania pożądane:a. znajomość regulacji prawnych z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przepisów o ochronie danych osobowych,b. wysoka kultura osobista,c. znajomość obsługi komputera i programów biurowych,d. umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym, odporność na stres,e. wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,f. znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,g. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy, kreatywność,h. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,i. nieposzlakowana opinia,j. umiejętność pracy w grupie,k. prawo jazdy kategorii B i możliwość użytkowania samochodu osobowego do celów służbowych.Praca pon.-pt. 7:30-15:30https://gopspawlowiczki.naszops.pl/nabor/nabor-na-asystenta-rodziny

Miejsce pracy:

Pawłowiczki


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

2 800 - 3 000 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu

APLIKUJ TERAZ

Najnowsze oferty pracy

Specjalista ds. BHP

CONTROL PROCESS S.A.
opolskie/

nadzorowanie stanu bezpieczeństwa i dokonywanie oceny ryzyka zawodowego kontrola w zakresie BHP na budowie kontrolowanie i eliminowanie zagrożeń w trakcie realizacji robót prowadzenie szkoleń i instruktaży dla pracowników prowadzenie...
Dodane: dzisiaj

Specjalista ds. Płac

Silva Sp. z o.o.
opolskie/

Do obowiązków osoby na tym stanowisku należeć będzie m.in.: Kompletne rozliczanie wynagrodzeń (tworzenie listy płac, naliczanie wynagrodzeń, roczne rozliczenia pracownicze); Administrowanie dokumentacją pracowniczą i innymi dokumentami...
Dodane: dzisiaj

PHP Developer

Avenga
opolskie/

Wymagania: Doświadczenie w PHP7 Doświadczenie z bazami danych MySQL Znajomość clean code (SOLID, GoF design patterns, TDD) Znajomość Git i Docker Znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną rozmowę Obowiązki: Rozwijanie oraz...
Dodane: dzisiaj

Nauczyciel na kierunku Trener personalny

Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" Sp. z o.o.
opolskie/ Kędzierzyn-Koźle, Opole

JEŚLI DO NAS DOŁĄCZYSZ BĘDZIESZ SIĘ ZAJMOWAĆ: Prowadzeniem zajęć z zakresu techniki i metodyki wykonywania ćwiczeń oraz realizacji indywidualnej sesji treningowej z podopiecznymi Zapewnieniem nauczania na najwyższym poziomie i...
Dodane: dzisiaj