Stanowisko pracy:
 

OFERTY PRACY

Praca: Specjalista ds. administracyjno-archiwalnych


OGŁOSZENIE O NABORZE


Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Specjalista ds. administracyjno-archiwalnych
Miejsce pracy: Opole

Informujemy, iż w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6% .

 

Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata na wolne stanowisko specjalisty ds. administracyjno- archiwalnych:
 • wykształcenie: średnie ekonomiczne lub wyższe;
 • staż pracy: 2 lata w przypadku wykształcenia wyższego lub 3 lata w przypadku wykształcenia średniego;
 • obywatelstwo: polskie; dopuszcza się możliwość zatrudnienia osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej (D.U. z 2009 nr 64, poz. 539);
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • umiejętność obsługi komputera (programy Microsoft Office).
Wymagania dodatkowe w stosunku do kandydata na wolne stanowisko:
 • znajomość przepisów prawnych w zakresie zadań na stanowisku pracy, na który przeprowadzany
 • jest nabór, w szczególności:
  • znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 • prawo jazdy kat. B;
 • doświadczenie zawodowe w zakresie organizacji pracy kancelarii oraz sekretariatu;
 • doświadczenie w zakresie pracy w archiwum zakładowym;
 • ukończony kurs kancelaryjno-archiwalny;
 • doświadczenie zawodowe w pracy w dziale kadr;
 • znajomość ustawy Kodeks Pracy;
 • radzenie sobie w trudnych sytuacjach, sumienność, rzetelność i odpowiedzialność.
Zakres obowiązków na stanowisku specjalista ds. administracyjno-archiwalnych:
 • Administrowanie oraz całościowa obsługa sekretariatu oraz ruchu korespondencji;
 • Odbieranie połączeń telefonicznych i kierowanie ich do odpowiednich pracowników Urzędu;
 • Odbieranie i sprawdzanie poczty w formie tradycyjnej i elektronicznej oraz jej odpowiednie zapisywanie w książkach kancelaryjnych;
 • Zanoszenie korespondencji i przesyłek w celu jej wysłania do Urzędu Pocztowego;
 • Obsługa poczty w systemie e-pułap;
 • Rozdział korespondencji i przesyłek między odpowiednimi sekcjami i pracownikami;
 • Zanoszenie oraz odbieranie korespondencji ze Starostwa Powiatowego w Opolu;
 • Udzielanie informacji klientom a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych lub stanowisk pracy;
 • Wykonywanie zadań mających na celu organizacje spotkań z klientami;
 • Zamawianie prenumeraty czasopism i odbieranie ich z odpowiedniego punktu;
 • Wstępne sprawdzanie faktur i rachunków pod względem formalnym oraz terminowe przekazywanie do potwierdzenia odpowiednim pracownikom;
 • Opisywanie faktur zgodnie z obowiązującymi umowami oraz sprawdzanie ich pod względem merytorycznym;
 • Dokonywanie zakupu materiałów biurowych oraz środków czystości na bieżące potrzeby Urzędu;
 • Zlecanie wykonania pieczątek na potrzeby poszczególnych komórek organizacyjnych oraz pracowników;
 • Prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej pozostałych środków trwałych znajdujących się w pomieszczeniach biurowych w budynku ZDP w Opolu;
 • Prowadzenie składnicy akt urzędu oraz prowadzenie spraw związanych z archiwizacją dokumentów;
 • Coroczne dokonywanie brakowania dokumentacji niearchiwalnych;
 • Przyjmowanie dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej z komórek organizacyjnych na podstawie spisów zdawczo-odbiorczych;
 • Branie udziału w pracach komisji inwentaryzacyjnych;
 • Pomoc w obsłudze kadrowej kierownikowi Sekcji Administracyjno-Kadrowej.
Warunki pracy:
 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca z przewagą wysiłku umysłowego, wymagająca dobrej ostrości wzroku (praca przy monitorze ekranowym), praca w urzędzie;
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy: praca w budynku w Opolu przy ul. Książąt Opolskich 27 na II piętrze bez windy, siedząca przy biurku.
Wymagane dokumenty:
 • Podanie (list motywacyjny) o przyjęcie do pracy na stanowisko urzędnicze.
 • Curriculum Vitae z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
 • Kwestionariusz kandydata (druk na stronie internetowej www.bip.zdp.opole.pl – nabory i konkursy na wolne stanowisko – regulamin naboru - kwestionariusz kandydata)
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i zdobyte kwalifikacje zawodowe oraz kserokopie świadectw pracy.
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego i klauzula informacyjna dot. kandydata do pracy (druk na stronie internetowej www.bip.zdp.opole.pl – nabory i konkursy na wolne stanowisko – regulamin naboru- klauzula informacyjna dot. kandydata do pracy)
 • Oświadczenie:
 • o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska, na które prowadzony jest nabór;
 • o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • o nie wykonywaniu czynności, które stałyby w sprzeczności z wykonywanymi obowiązkami służbowymi na stanowisku, na które prowadzony jest nabór.
 • Orzeczenie o posiadaniu stopnia niepełnosprawności.
 • Posiadane referencje.
APLIKUJ TERAZ

Najnowsze oferty pracy

Kierowca C+E

OMEGA PILZNO
opolskie/

Jako firma zatrudniająca ponad 700 kierowców, oferujemy Ci pracę w formie skoczka Proponujemy: jazdę w różnych kierunkach (krajowym i międzynarodowym), z różnymi typami naczep (chłodnia, plandeka, tandem, silos), bezpieczeństwo, pracę...
Dodane: dzisiaj

Monter maszyn i urządzeń przemysłowych

Energo-Remont Sp. z o.o.
opolskie/

Praca w delegacji na terenie całej Polski i za granicą. gotowości do podjęcia pracy w delegacji na terenie kraju i za granicą, zaangażowania, pracowitości i uczciwości, wykształcenie: preferowane zawodowe, chęci podnoszenia swoich...
Dodane: dzisiaj

Spawacz

Energo-Remont Sp. z o.o.
opolskie/

Praca w delegacji na terenie całej Polski i za granicą. spawanie konstrukcji stalowych spawanie instalacji rurociągowych spawanie zbiorników utworzenie własnej samodzielnie dobranej grupy (brygady) wykształcenie: preferowane zawodowe mile...
Dodane: dzisiaj

Starszy Specjalista / Starsza Specjalistka ds. Obsługi Firm

T-Mobile Polska S.A.
opolskie/ Opole

Zadania, które na Ciebie czekają: Realizacja procesów i podejmowanie działań sprzedażowych, w tym aktywne pozyskiwanie oraz utrzymanie klientów biznesowych. Obsługa Klientów biznesowych zgodnie z obowiązującymi standardami oraz procesami....
Dodane: dzisiaj