Stanowisko pracy:
 

OFERTY PRACY

Praca: Specjalista ds. księgowych


OGŁOSZENIE O NABORZE


Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Specjalista ds. księgowych
Miejsce pracy: Opole

Informujemy, iż w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia
osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.


Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata na wolne stanowisko specjalista ds. księgowych:
 • wykształcenie: średnie ekonomiczne lub wyższe ekonomiczne;
 • staż pracy:
  • 2 lata – w administracji publicznej w dziale księgowości w przypadku wykształcenia wyższego ekonomicznego;
  • 3 lata - w administracji publicznej w dziale księgowości w przypadku wykształcenia średniego ekonomicznego;
 • obywatelstwo: polskie; dopuszcza się możliwość zatrudnienia osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej (D.U. z 2009 nr 64, poz. 539);
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • znajomość przepisów prawnych w zakresie zadań na stanowisku pracy, na który przeprowadzany
 • jest nabór, w szczególności:
  • znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
  • znajomość ustawy o finansach publicznych,
  • znajomość ustawy o rachunkowości,
  • znajomość klasyfikacji budżetowej oraz przepisów o sprawozdawczości.
Wymagania dodatkowe w stosunku do kandydata na wolne stanowisko:
 • umiejętność obsługi komputera (programy Microsoft Office);
 • obsługa bankowości internetowej,
 • obsługa programu księgowości finansowo-budżetowej Tensoft, Progman,
 • znajomość programu do przekazywania sprawozdań budżetowych JB,
 • znajomość i doświadczenie w pracy z płacami.
Zakres obowiązków na stanowisku specjalista ds. księgowych:
 • Współudział przy sporządzaniu projektów planów finansowych dochodów i wydatków w układzie obowiązującej klasyfikacji budżetowej.
 • Sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym.
 • Dokonywanie kontroli dokumentów księgowych pod względem zgodności z przyjętymi zasadami rachunkowości w tym m.in. wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
 • Przygotowanie, dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych.
 • Terminowe i prawidłowe prowadzenie ewidencji księgowej.
 • Uzgadnianie sald rachunków bankowych oraz należności i zobowiązań wynikających z przeprowadzonych operacji finansowych.
 • Prowadzenie analizy zobowiązań finansowych.
 • Monitorowanie realizacji wydatków budżetowych zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym oraz sporządzanie odpowiednich wydruków.
 • Rozliczanie delegacji służbowych krajowych i zagranicznych.
 • Rozliczanie inwentaryzacji mienia.
 • Sporządzanie sprawozdań budżetowych w zakresie wydatków i dochodów finansowych oraz innych niezbędnych informacji w zakresie działania sekcji.
 • Kompletna obsługa programów komputerowych w zakresie działania Sekcji w tym:
  • obsługa programu finansowo – księgowego,
  • obsługa Systemu Bankowości Elektronicznej w tym sporządzanie przelewów na podstawie zatwierdzonych do wypłaty list płac, faktur i rachunków,
  • obsługa Systemu do przekazywania sprawozdań drogą elektroniczną.
 • Kompletowanie dokumentów finansowo – księgowych i przygotowanie ich do archiwizowania.
 • Wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez przełożonego lub pracodawcę a odpowiadających funkcjom pracownika.
Warunki pracy:
 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca z przewagą wysiłku umysłowego, wymagająca dobrej ostrości wzroku (praca przy monitorze ekranowym), praca w urzędzie;
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy: praca w budynku w Opolu przy ul. Książąt Opolskich 27 na II piętrze bez windy, siedząca przy biurku.
Wymagane dokumenty:
 • Podanie (list motywacyjny) o przyjęcie do pracy na stanowisko urzędnicze.
 • Curriculum Vitae z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
 • Kwestionariusz osobowy (druk na stronie internetowej bip.zdp.opole.pl praca-regulamin naboru- ZDP kwestionariusz osobowy)
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i zdobyte kwalifikacje zawodowe oraz kserokopie świadectw pracy.
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego (druk na stronie internetowej bip.zdp.opole.pl praca - regulamin naboru-ZDP - procedura zgody).
 • Oświadczenia kandydata:
  • o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska, na które prowadzony jest nabór;
  • o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
  • o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
  • o nie wykonywaniu czynności, które stałyby w sprzeczności z wykonywanymi obowiązkami służbowymi na stanowisku, na które prowadzony jest nabór.
 • Orzeczenie o posiadaniu stopnia niepełnosprawności.
 • Posiadane referencje.
APLIKUJ TERAZ

Najnowsze oferty pracy

Doradca Klienta

Zepter International
opolskie/

ZEPTER to globalny lider sprzedaży bezpośredniej. Od ponad 30 lat nasze unikatowe produkty pomagają dbać o zdrowie i długie życie rodzin na całym świecie. Nasza misja ZDROWIA brzmi: LIVE BETTER – LIVE LONGER! Działamy w ponad 60...
Dodane: dzisiaj

Pracownik utrzymania ruchu

ManpowerGroup
opolskie/ Skarbimierz

Poszukujesz pierwszej pracy? Chciałbyś rozwijać się w branży produkcyjnej? Dołącz do firmy naszego klienta. Poszukujemy zmotywowanych osób chętnych do nauki i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, które chciałyby zdobyć bogate...
Dodane: dzisiaj

Magazynier

PKP Intercity Remtrak Sp. z o.o.
opolskie/ Opole

Opis stanowiska: Prace fizyczne przy załadunku i rozładunku towarów Kompletowanie i przygotowanie towarów do wysyłki Prowadzenie dokumentacji magazynowej Kontrola i raportowanie stanów magazynowych Utrzymanie porządku w magazynie Udział w...
Dodane: dzisiaj

Spedytor

Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku
opolskie/ Krzywizna

Zgodnie ze stanowiskiem Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące Język: niemiecki, w mowie - B2 - wyższy średnio zaawansowany, w piśmie - B2 - wyższy średnio zaawansowany Wymagania inne: Obsługa komputera
Dodane: wczoraj