Stanowisko pracy:
 
OFERTY PRACY

Strażnik działu ochrony


Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku
Strażnik działu ochrony
Miejsce pracy: Kluczbork
Numer: StPr/20/0970
OBOWIĄZKI:
Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej wOpolu zgodnie zustawą zdnia 9kwietnia 2010 r. oSłużbie Więziennej (Dz. U. z2020 r., poz. 848) orazz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości zdnia 1sierpnia 2018 r. wsprawie postępowania kwalifikacyjnego doSłużby Więziennej (Dz. U. z2018 r., poz. 1631) ogłasza rozpoczęcie procedury kwalifikacyjnej (uzupełniającej) dla kandydatów dosłużby wSłużbie Więziennej naterenie podległym Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej wOpolu narok 2021, zarządzając wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego nastanowisko: strażnik działu ochrony. 1. LICZBA STANOWISK W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH I DZIAŁACH SŁUŻBY:Zakład Karny wKluczborku dla skazanych mężczyzn - 5strażników działu ochrony2. NAZWY STANOWISK, KTÓRYCH DOTYCZY POSTĘPOWANIE, MIEJSCE PEŁNIENIA SŁUŻBY ORAZ RODZAJ ROZKŁADU CZASU SŁUŻBY:Strażnik działu ochrony: wykształcenie średnie, dobry stan zdrowia, służba wdziale ochrony, praca wbezpośrednim kontakcie zosobami pozbawionymi wolności, wielozmianowy system pełnienia służby.3. WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:Zgodnie zart. 38 ustawy zdnia 9kwietnia 2010 r. oSłużbie Więziennej (Dz. U. z2020 r., poz. 848) możepełnić służbę osoba: posiadająca obywatelstwo polskie; posiadająca uregulowany stosunek dosłużby wojskowej; korzystająca zpełni praw publicznych; która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań; która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lubumyślne przestępstwo skarbowe, albowobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne otakie przestępstwo, atakże nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne otakie przestępstwo; dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie dowymogów określonych wprzepisach oochronie informacji niejawnych; posiadająca conajmniej wykształcenie średnie lubśrednie branżowe; posiadająca zdolność fizyczną ipsychiczną dopełnienia służby.WYMAGANE DOKUMENTY:Zgodnie zart. 39c ustawy zdnia 9kwietnia 2010r. oSłużbie Więziennej (Dz. U. z2020 r., poz. 848) kandydat dosłużby składa następujące dokumenty: podanie oprzyjęcie dosłużby ze wskazaniem działu służby istanowiska, októre się ubiega; wypełnioną ankietę personalną,która stanowi załącznik nr1do zrozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zdnia 1sierpnia 2018 r. wsprawie postępowania kwalifikacyjnego doSłużby Więziennej (Dz. U. z2018 r., poz. 1631), bądźbędącą załącznikiem nr1do ogłoszenia. UWAGA proszę odpowiadać pełnym zdaniem nawszystkie pytania zawarte wankiecie; kserokopie świadectw pracy lubsłużby (oryginały dowglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej); kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe ispecjalistyczne (oryginały dowglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej); oświadczenie kandydata ozdolności dowykonywania ćwiczeń fizycznych.4. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW:Wymagane dokumenty należy składać wterminie do30 listopada 2020 r. drogą elektroniczną (preferowana forma przesyłanych dokumentów towielostronicowy plik PDF) naadres: oisw_opole@sw.gov.pl lubza pomocą przesyłki pocztowej poleconej naadres: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej wOpolu, ul. Sądowa 2, 45-033 Opole (liczy się data wpływu doOkręgowego Inspektoratu Służby Więziennej wOpolu) zdopiskiem Nabór 2020 VII.W przypadku niezłożenia wyżej wymienionych wymaganych dokumentów do30 listopada 2020 r. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej wOpolu odmówi poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu.5. ETAPY POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO I ICH KOLEJNOŚĆ:I. Etap wstępny obejmujący:1. ocenę złożonych dokumentów (pod względem ich kompletności, spełnienia wszystkich wymogów określonych wogłoszeniu) orazwstępną kwalifikację kandydatów zpodziałem nadziały Służby Więziennej istanowiska służbowe,2. przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, wtrakcie której ocenie podlegają kompetencje personalne ispołeczne kandydata (czas trwania rozmowy do30 minut, możliwość uzyskania od 2do 30 punktów),3. przeprowadzenie testu wiedzy wzakresie funkcjonowania władzy publicznej orazbezpieczeństwa państwa iporządku publicznego (test jednokrotnego wyboru składający się z30 pytań na pytanie testowe możliwa jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź, za którą kandydatowi przyznaje się 1punkt; wprzypadku nieudzielenia odpowiedzi, udzielenia nieprawidłowej odpowiedzi alboudzielenia więcej niż jednej odpowiedzi napytanie testowe kandydatowi dosłużby nie przyznaje się punktu; czas trwania testu 35 minut), w związku zwprowadzeniem naobszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii test wiedzy zostanie przeprowadzony zwykorzystaniem systemu teleinformatycznego,4. uzyskanie informacji okandydacie zKrajowego Rejestru Karnego,5. przeprowadzenie testu sprawności fizycznej kandydata wzakresie określonym wrozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości zdnia 22 września 2015 r. wsprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej wSłużbie Więziennej (Dz.U. z2015 r. poz. 1580, z2018 r. poz. 1573)(liczba punktów ztestu sprawności fizycznej możliwa douzyskania wynosi: od 0do 30 punktów; opis przeprowadzania poszczególnych prób sprawnościowych stanowi załącznik nr3do ogłoszenia),6. sporządzenie arkusza oceny kandydata,7. wyłonienie kandydatów dopuszczonych dokolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego.II. Etap sprawdzający obejmujący: ustalenie zdolności fizycznej ipsychicznej dosłużby wSłużbie Więziennej przez komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu dospraw wewnętrznych (na podstawie skierowania nabadania wydanego kandydatowi przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej wOpolu).III. Etap końcowy obejmujący utworzenie rankingu kandydatów, którzy pozytywnie ukończyli etap wstępny isprawdzający.Ranking publikowany jest nastronie internetowej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej wOpolu wsposób zapewniający anonimizację danych kandydatów iuwzględnia liczbę punktów uzyskanych wpostępowaniu kwalifikacyjnym.Kandydatom wymienionym wrankingu przysługuje wybór jednostki organizacyjnej, wktórej istnieje wakat nastanowisku zgodnym zich kwalifikacjami ipotrzebami Służby Więziennej, według kolejności miejsca zajmowanego wrankingu.Kandydat dokonuje wyboru zakładu karnego/aresztu śledczego wterminie wyznaczonym wogłoszeniu zawierającym ranking iinformuje otym przesyłając skan stosownego oświadczenia nawskazany adres elektronicznej skrzynki pocztowej.W przypadku braku wakatów nastanowiska służbowe zgodne zkwalifikacjami danego kandydata ipotrzebami służby kandydata informuje się obraku możliwości przyjęcia dosłużby wSłużbie Więziennej.PREFERENCJE Z TYTUŁU POSIADANEGO PRZEZ KANDYDATA WYKSZTAŁCENIA SĄ OCENIANE W SYSTEMIE PUNKTOWYM W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:1) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lubrównorzędny uzyskany wuczelni wojskowej lubuczelni służb państwowych) 30 punktów;2) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lubrównorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów nakierunku resocjalizacji, bezpieczeństwa narodowego lubbezpieczeństwa wewnętrznego, ratownictwa medycznego 20 punktów;3) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lubrównorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów nakierunku innym niż wymieniony wpkt 1i2 - 15 punktów;4) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lubrównorzędny uzyskany wuczelni wojskowej lubuczelni służb państwowych) 30 punktów;5) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lubrównorzędny) 15 punktów;6) wykształcenie średnie lubśrednie branżowe uzyskane wszkole ponadgimnazjalnej lubponadpodstawowej umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, wktórej kandydat zrealizował programy nauczania, októrych mowa wart. 3pkt 13blub13custawyz dnia 7września 1991 r. osystemie oświaty (Dz. U. z2020 r. poz. 1327), uwzględniające cele kształcenia itreści nauczania związane ze służbą, wszczególności wSiłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Służbie Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej 30 punktów;7) wykształcenie średnie lubśrednie branżowe 10 punktów.W przypadku posiadania przez kandydata preferowanego wykształcenia nakilku kierunkach punkty uzyskane przez kandydata ztytułu posiadanego wykształcenia przyznaje się tylko raz wliczbie najkorzystniejszej dla kandydata.PREFERENCJE Z TYTUŁU POSIADANYCH PRZEZ KANDYDATA UMIEJĘTNOŚCI SĄ OCENIANE W SYSTEMIE PUNKTOWYM W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:1) posiadanie tytułu ratownika lubratownika medycznego 10 punktów;2) posiadanie uprawnień instruktora sportów walki lubstrzelectwa sportowego 8punktów;3) posiadanie prawa jazdy kategorii C lubD 10 punktów.INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO:Przebieg postępowania opisują szczegółowo następujące akty prawne:- art. 38 39g ustawy zdnia 9kwietnia 2010 r. oSłużbie Więziennej (Dz. U. z2020 r., poz. 848);- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zdnia 1sierpnia 2018 r. wsprawie postępowania kwalifikacyjnego doSłużby Więziennej (Dz. U. z2018 r. poz. 1631).6. MIEJSCE UZYSKANIA SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA:Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać od poniedziałku dopiątku wgodz. 7.30 15.30 pod numerem telefonu 77 5492216 lub77 5492215.7. SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTAMI KANDYDATÓW, KTÓRZY NIE ZAKWALIFIKOWALI SIĘ DO KOLEJNYCH ETAPÓW POSTĘPOWANIADokumenty aplikacyjne nie będą odsyłane dokandydatów jedynie wprzypadku pisemnej prośby dokumenty zostaną odesłane naadres podany wprośbie. Zgodnie zjednolitym rzeczowym wykazem akt jednostek organizacyjnych Służby Więziennej dokumenty aplikacyjne przechowywane są wkomórce merytorycznej przez okres 2lat. Następnie zostaną zarchiwizowane.Administratorem danych osobowych kandydatów jest Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej, zsiedzibą wOpolu, ul. Sądowa 2(tel. 77 441 16 12). Inspektorem ochrony danych jest funkcjonariusz Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej wOpolu, e-mail:iod_opole@sw.gov.pl, tel. 77 549 22 17. Dane osobowe kandydatów są przetwarzane wcelu realizacji stosunku służbowego zgodnie zart. 6ust. 1lit. c orazart. 9ust. 2lit. b orazh RODO. Dane osobowe kandydatów będą udostępniane napodstawie przepisów prawa takim podmiotom, jak: jednostki organizacyjne Służby Więziennej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, urzędy skarbowe, podmioty wykonujące usługi wynikające zobowiązkowej profilaktyki zdrowotnej wzakresie medycyny pracy. Kandydaci posiadają prawo dostępu dotreści swoich danych, ich sprostowania orazżądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania lubsprzeciwu wobec przetwarzania, zograniczeniami wynikającymi zprzepisów odrębnych, wszczególności przepisów onarodowym zasobie archiwalnym iarchiwach. Dane osobowe kandydatów, którzy nie zostaną przyjęci dosłużby będą przechowywane przez czas archiwizacji dokumentacji, zgodnie zobowiązującymi przepisami. Kandydatom przysługuje prawo wniesienia skargi doPrezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, żeprzetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO. Dane kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, wtym profilowaniu, októrym mowa wart. 22 ust. 1i4 RODO.
WARUNKI PRACY:
Wymagania dodatkowe:

Wykształcenie: średnie branżowe, brak
Wykształcenie: średnie zawodowe, brak
Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak

Miejsce pracy:

Kluczbork


Rodzaj umowy:

Mianowanie


Wynagrodzenie brutto:

od 2 600 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w KluczborkuNajnowsze oferty pracy

DevOps Azure/Aws Cloud Engineer (Automation)

ASTEK Polska
opolskie/

Poszukujemy: DevOps Azure/Aws Cloud Engineer (Automation) Oferujemy: Do 1200 PLN/ dzień na B2B (lub UoP) Lokalizacja : 100% zdalnie ObowiązkiPomoc w zarządzaniu wielochmurowym środowiskiem (głównie Azure oraz AliCloud i AWS)Współpraca z...
Dodane: dzisiaj

Sales Manager

Talent IN sp. z o.o.
opolskie/

Sprzedaż produktów związanych z energią, w szczególności ładowarek elektrycznychPozyskiwanie i współpraca z kluczowymi klientami firmy w kraju i zagranicąBudowanie pozytywnych relacji biznesowych i wzajemnego zaufania w kontaktach z...
Dodane: dzisiaj

Konstruktor

SLM Technologies GmbH
opolskie/

Miejsce pracy: Niemcy Opis stanowiska:konstruktor w zakresie tworzenia i edytowania rysunków technicznych osprzętu do koparekWymagania:doświadczenie na stanowisku konstruktora;dobra znajomość programu AutoCad 2018 (Inventor będzie dodatkowym...
Dodane: dzisiaj

Doradca Klienta

Credit Agricole Bank Polska S.A.
opolskie/ Opole

Twoja rolasprzedajesz produkty bankowości detalicznejznajdujesz najlepsze rozwiązania finansowe dla Klientówpozyskujesz i budujesz długotrwałe relacje z Klientamiobsługujesz transakcje gotówkowe i bezgotówkowedbasz o najwyższą jakość...
Dodane: dzisiaj