Stanowisko pracy:
 

OFERTY PRACY

Praca: Stażysta w sądzie rejonowym


Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku
Stażysta w sądzie rejonowym
Miejsce pracy: Kluczbork
Numer: StPr/21/0057
OBOWIĄZKI:
O G Ł O S Z E N I E Dyrektora Sądu Rejonowego w Kluczborku z dnia 08stycznia 2021r. dotyczące konkursu na staż urzędniczy -stanowisko stażysty w Sądzie Rejonowym w Kluczborkuna podstawie art. 31 a § 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t. Dz.U. z 2020r., poz. 2072z późn. zm.) oraz § 2 i 3rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (j.t. Dz. U. z 2014r., poz. 400 ) w zw. z art. 3b pkt 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 577) I Nazwa i adres sądu:Sąd Rejonowy w Kluczborku z siedzibą przy ul. Katowickiej 2, 46 200 KluczborkII Oznaczenie konkursu:Konkurs na staż urzędniczyw Sądzie Rejonowym w Kluczborku, sygnatura konkursu: A-1102-1/21III Liczba wolnych stanowisk pracy:1 -w pełnym wymiarze etatu IV Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:1)protokołowanie na rozprawach systemem tradycyjnym i w systemie cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw (e-protokół),2)wykonywanie czynności związanych z zapisem przebiegu rozpraw,3)prowadzenie wykazów i kontrolek w systemie elektronicznym,4)zakładanie i opisywanie teczek,5)czynności przygotowawczo wykonawcze (pisma, wezwania, korespondencja),6)rozpisywanie spraw terminowych,7)wykonywanie kserokopii orzeczeń,8)wykonywanie innych czynności przewidzianych w Regulaminie urzędowania sądów powszechnych oraz w przepisach szczególnych,Wymagania niezbędne, jakie powinien spełniać kandydat ubiegający się o staż urzędniczy:obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych,nieposzlakowana opinia,niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,nie prowadzenie przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,wykształcenieśrednie oraz zdany egzamin maturalny lub wyższe,bardzo dobra znajomość obsługi komputera, pakietów biurowych MS Office oraz urządzeń biurowych,umiejętność biegłego pisania na komputerze,podstawowa wiedza z zakresu struktury, organizacji i funkcjonowania sądów powszechnych (szczególnie z zakresu ustaw: Prawo o ustroju sądów powszechnych, Regulaminu urzędowania sądów powszechnych, ustawy o pracownikach sądów i prokuratury),stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.Wymagania dodatkowe:zdolności analityczne,znajomość techniki pracy biurowej,prawidłowe redagowanie pism, dokumentów, informacji, sprawozdań,odpowiedzialność, obowiązkowość, kreatywność, komunikatywność, sumienność,odporność na stres,dobra organizacja pracy,umiejętność pracy w zespole,wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej.Wymagane dokumenty:podanie ze wskazaniem sygnatury konkursu,kwestionariusz osobowy w załączeniuoświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i pełnej zdolności do czynności prawnych, o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, o nie prowadzeniu wobec kandydata żadnego postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,oświadczenie kandydata, iż posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,oświadczenie o wyrażeniu przez kandydata zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb związanych z rekrutacją,oświadczenie o wyrażeniu przez kandydata zgody na przetwarzanie danych osobowych dalsza rekrutacja (lista rezerwowa),oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dla kandydata na pracownika (treść klauzuli umieszczono w pkt 2 informacji dodatkowych)kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej wraz z egzaminem maturalnym lub kserokopia dyplomu ukończenia studiów (oryginały dokumentów kandydat winien okazać w przypadku zakwalifikowania się do drugiego etapu konkursu praktycznego sprawdzenia umiejętności) i ewentualne kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectw pracy).Wszelkie pisma i oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane przez kandydata. Złożenie dokumentów.Pełną dokumentację zgłoszenia udziału w konkursie na staż należyskładać w zamkniętych, podpisanych kopertach z oznaczeniem konkursu w:Biurze Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w Kluczborku ul. Katowicka 2, 46-200 Kluczbork -pokój nr 1lubprzesłać pocztą na adres: Sąd Rejonowy w Kluczborku ul. Katowicka 2, 46-200 Kluczbork(w przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego, dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane).koniecznie z dopiskiem Konkurs na stanowisko stażysty-w terminie do dnia 22.01.2021r.Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Sądu Rejonowego w Kluczborku.Etapy konkursu:Konkurs obejmuje trzy etapy:1.Etap pierwszy -selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu 2.Etap drugi -praktyczny sprawdzian umiejętności szybkość i sprawność protokołowania oraz znajomość podstawowej wiedzy z zakresu struktury, organizacji i funkcjonowania sądów powszechnych3.Etap trzeci -rozmowa kwalifikacyjna, podczas którego komisja w szczególności oceni umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy Lista kandydatów, którzy zakwalifikowali się do drugiego i trzeciego etapu konkursu, godzina i miejsce przeprowadzenia kolejnego etapu rekrutacji zostanie zamieszczona na co najmniej 7 dni przed jego rozpoczęciem -na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Kluczborku, znajdującej się na parterze w budynku Sądu przy ul. Katowickiej 2 oraz na stronie internetowej, www.kluczbork.sr.gov.plPrzed przystąpieniem do konkursu, Przewodniczącemu Komisji należy okazać dowód osobisty.Komisja konkursowa po przeprowadzeniu konkursu, w oparciu o jego wyniki, może wyłonić listę rezerwową kandydatów na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób lub w przypadku rezygnacji kandydata. Rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego konkursu, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od przeprowadzenia ostatniego konkursu.Osobą, z którą można się kontaktować w sprawie konkursu na staż urzędniczy jest: Kierownik o/administracyjnego Sądu Rejonowego w Kluczborku Pani Anna Żołnierek, pok. nr 52 (ul. Katowicka 2), tel. 77447 16 74.Informacje dodatkowe:1.Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu oprzepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku wsprawie szczegółowego trybu isposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy wsądzie iprokuraturze (j.t. Dz.U. z 2014r., poz. 400);2.Klauzula Informacyjna dla osoby ubiegającej się o zatrudnienieZgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iwsprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej RODO,Sąd Rejonowy w Kluczborku informuje, że:1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych w związku z udziałem wpostępowaniu rekrutacyjnym w zakresie realizowanych zadań jest Dyrektor Sądu Rejonowego w Kluczborku, którego siedziba mieści się pod adresem 46 200 Kluczbork, ul. Katowicka 2.2.Może Pan/Pani kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących Panu/Pani na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.3.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem do korespondencji: Sąd Rejonowy w Kluczborku, ul. Katowicka 2, 46-200 Kluczbork lub pod adresem e-mail: iod@kluczbork.sr.gov.pl.4.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym w Sądzie Rejonowym w Kluczborku. 5.Pani/Pana dane osobowe, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b wskazanego powyżej rozporządzenia, przetwarzane będą w celach niniejszej rekrutacji, a po wyrażeniu odpowiedniej zgody na ich przetwarzanie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) również na potrzeby dalszych rekrutacji. 6.Administrator uznaje, że Pan/Pani, przystępując do konkursu i podając dane osobowe wykraczające poza zakres danych osobowych wymaganych przepisami prawa, będąc w posiadaniu kompletnej wiedzy o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych, w sposób świadomy, konkretny, dobrowolny i jednoznaczny, poprzez wyraźnie działanie, wyraża zgodę na ich przetwarzanie.7.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do 12 miesięcy licząc od daty złożenia dokumentów aplikacyjnych do sądu lub przeprowadzenia ostatniego konkursu (w przypadku dalszych rekrutacji-podstawa prawna: art. 3b ust. 5 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 577)) lubdo momentu wycofania zgody w przewidzianym powyżej zakresie (zależnie, które zdarzenie miało miejsce wcześniej). 8.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody na przetwarzacie swoich danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.9.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).10.Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.11.Dane udostępnione przez Panią/Pana mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym z mocy prawa.12.Administrator danych nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.13.Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione pracownikom Sądu, przeszkolonymz zakresu ochrony danych osobowych, upoważnionym do przetwarzania danych osobowych.14.Informacja o wynikach naboru ze wskazaniem imienia i nazwiska wybranego kandydata podlega upowszechnieniu poprzez publikację między innymi na stronie internetowej.
WARUNKI PRACY:
Wymagania dodatkowe:

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak
Wykształcenie: średnie zawodowe, brak

Miejsce pracy:

Kluczbork


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku

APLIKUJ TERAZ

Najnowsze oferty pracy

Full-Stack .NET Developer

ASTEK Polska
opolskie/

100% zdalnie Zakres zadań: prace programistyczne związane z rozwojem aplikacji webowej z obszaru medycyny/farmacji rozwój warstwy front-endowej (60-70% czasu pracy) oraz back-endowej (30-40%) aplikacji Wymagania: min. 3-letnie doświadczenie...
Dodane: wczoraj

Specjalista ds. obsługi klienta - j.niemiecki

SITEL Polska
opolskie/

(rekrutacja zdalna) Miejsce pracy: Praca zdalna W naszym zespole będziesz telefonicznie lub mailowo wspierać użytkowników niemieckojęzycznej witryny aukcyjnej. Warto do nas dołączyć: Profesjonalne szkolenie przygotowujące do pracy...
Dodane: wczoraj

Konserwator Urządzeń Dźwigowych

Schindler Polska Spółka z o.o.
opolskie/ Opole

Konserwacja urządzeń dźwigowych, schodów i chodników ruchomych Ocena stanu technicznego dźwigów i schodów ruchomych Świadczenie usług pogotowia dźwigowego Wykonywanie napraw i regulacji w konserwowanych urządzeniach Współpraca z...
Dodane: wczoraj

Pracownik w Dziale Produktów Spożywczych

Carrefour Polska Sp. z o.o.
opolskie/ Zawada

dostrzegasz i reagujesz na potrzeby klientów, jesteś zaangażowany i działasz odpowiedzialnie, lubisz kontakt z klientami i potrafisz im doradzić, potrafisz pracować w zespole. codziennie dbasz o wygląd działu i dostępność produktów na...
Dodane: wczoraj