Stanowisko pracy:
 

OFERTY PRACY

Praca: Kierownik - wychowawca placówki wsparcia dziennego


Powiatowy Urząd Pracy w Opolu
Kierownik - wychowawca placówki wsparcia dziennego
Miejsce pracy: Turawa
Numer: StPr/21/2115
OBOWIĄZKI:
-opracowanie regulaminu organizacyjnego placówki i utrzymywanie pełnej aktualności regulaminu organizacyjnego nadzorowanej placówki, określającego zadania oraz organizację działania placówki wsparcia dziennego, w tym rodzaj dokumentacji dotyczącej dziecka oraz sposób jej prowadzenia,-kierowanie działalnością placówki oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,-odpowiedzialność za powierzony majątek,-dbanie o prawidłowe prowadzenie i zabezpieczenie dokumentacji placówki,-przygotowywanie sprawozdawczości merytorycznej w zakresie realizowanej działalności oraz nadzór nad sprawozdawczością finansową,-dbanie o zachowanie tajemnicy służbowej i zawodowej w sprawach dotyczących uczestników, znajdujących się w placówce i ich rodzin,-ustalenie szczegółowych zadań oraz organizacji działania placówki wsparcia dziennego zgodnie z założeniami realizowanego projektu, w tym rodzaju dokumentacji dotyczącej dziecka oraz sposobu jej prowadzenia,-nadzór nad pracą wychowawców placówki w miejscowościach Turawa, -tworzenie i nadzór nad grafikiem pracy wychowawców,-współpraca z instytucjami oraz organizacjami w sprawach dotyczących form i zakresu działalności placówki oraz koordynowanie tych działań,-współpraca z rodzicami, opiekunami dzieci, z placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi,-prowadzenie ewidencji wychowanków, dziennika zajęć, opracowywanie indywidualnego planu pracy z dzieckiem oraz rodziną,-ocena realizowanych w placówce zadań.-dokonywanie zakupów niezbędnych do funkcjonowania Placówki wsparcia dziennego w Turawie, opisywanie faktur obrazujących poniesione koszty,-prowadzenie korespondencji Placówki wsparcia dziennego w Turawie.-odpowiedzialność za prawidłowe wykonywanie zadań-współpraca z placówkami oświaty oraz ośrodkiem pomocy społecznej a także z odpowiednimi władzami i instytucjami w zakresie doskonalenia i poszerzania działań kierowanej placówki.-organizowanie i realizowanie zajęć socjoterapeutycznych, animacyjnych i edukacyjno rozwojowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Turawa-organizowanie, wyjść rekreacyjnych, imprez kulturalnych i wycieczek itp. dla dzieci i młodzieży -utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami, szkołami i innymi instytucjami itp.-prowadzenie niezbędnej dokumentacji zajęć-aktualizowanie informacji na portalach społecznościowych promujących realizowane działania-sporządzanie i prowadzenie sprawozdań oraz dokumentacji zarówno w zakresie prowadzonych działań merytorycznych jak i postępu realizacji projektu EFS-obsługa komputera i urządzeń biurowych-terminowa realizacja powierzonych zadań-wykonywanie innych, wynikających z zakresu obowiązków służbowych i organizacji pracy z dziećmi i młodzieżą -stała współpraca z kadrą GOPS w Turawie
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

-znajomość przepisów prawa oraz ich stosowanie w praktyce, w szczególności: ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U.z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.);-znajomość podstawowych zagadnień organizowania i prowadzenia placówek wsparcia dziennego; -obywatelstwo polskie ;-osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;-osoba wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;-osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;-dobra obsługa programów pakietu MS Office oraz urządzeń biurowych;-mobilność, prawo jazdy kat. B ;-dyspozycyjność/elastyczność;-mile widziane doświadczenie w pracy przy realizacji projektów unijnych;-zdolności interpersonalne, odporność na stres, empatia, odpowiedzialność;-inne kwalifikacje zawodowe zwiększające predyspozycje do zarządzania oraz kierowania placówką wsparcia dziennego;

Miejsce pracy:

Turawa


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 3 300 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Opolu

APLIKUJ TERAZ

Najnowsze oferty pracy

Przedstawiciel Handlowy

BZK ALCO S.A.
opolskie/

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za współpracę z klientami w kanale tradycyjnym. Do jej zadań należy osiąganie założonych celów sprzedażowych, marżowych, dystrybucyjnych i jakościowych, przy ścisłej...
Dodane: wczoraj

Specjalista ds. kontaktu z urzędnikami

Private Corporate Consulting Sp. z o.o.
opolskie/

Praca polega na telefonicznym kontakcie z urzędnikami z Urzędów Miast, Gmin, Ośrodków Pomocy Społecznej, Urzędów Pracy oraz Szkół i sprzedaży naszych autorskich szkoleń. Będziesz pracował w bardzo prostym systemie na przygotowanych...
Dodane: wczoraj

Full Stack Software Developer

Bubb.io
opolskie/

Job Description We are looking for an experienced full-stack Software Development Engineer to help drive our transition to new technology platform (React / Typescript, .Net Core, Sql Server), away from legacy codebase. In this role, you will...
Dodane: wczoraj

Inżynier Budowy (roboty ziemne)

Budimex SA
opolskie/

Twoje przyszłe zadania: przygotowywanie przedmiarów robót, prowadzenie uzgodnień projektowych, przekazywanie uzgodnień technicznych podwykonawcom i wykonawcom, prowadzenie dystrybucji dokumentacji, przygotowanie zapytań ofertowych dla...
Dodane: wczoraj