Stanowisko pracy:
 

OFERTY PRACY

Praca: Konkurs na referendarza sądowego w sądzie rejonowym w kluczborku


Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku
Konkurs na referendarza sądowego w sądzie rejonowym w kluczborku
Miejsce pracy: Kluczbork
Numer: StPr/21/1053
OBOWIĄZKI:
O G Ł O S Z E N I EPrezes Sądu Rejonowego w Kluczborkudotyczące konkursu na referendarza sądowegow Sądzie Rejonowym w Kluczborkuna podstawie art.149 a § 1 pkt ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustrojusądów powszechnych (j.t. Dz.U. z 2020r., poz. 2072 z późn. zm.) w związkzu z przepisami rozorządzenia z dnia 22 marca 2012r w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego(t.j Dz.U. z 2018r. z późn.zm.) ogłaszam konkurs na stanowisko referendarza sądowego.Nazwa i adres sądu: Sąd Rejonowy w Kluczborku z siedzibą przy ul. Katowickiej 2,46 - 200 Kluczbork Oznaczenie konkursu: konkurs na referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Kluczborku sygnatura konkursu: A-1102-6/2 Liczba wolnych stanowisk pracy: 1 - w pełnym wymiarze etatu Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu: 10 grudnia 2021r., godzina 9.00, siedziba SąduRejonowego w Kluczborku, ul. Katowicka 2, 46-200 Kluczbork, sala nr 23II. Na stanowisko referendarza sądowego zgodnie z art. 149 § 1 ustawy z dnia 27 lipca2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych może być mianowany ten, kto:- posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,- jest nieskazitelnego charakteru,- ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra prawa lub studiazagraniczne uznane w Polsce,- ukończył 24 lata,- zdał egzamin referendarski, sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowskilub ukończył aplikację sędziowską albo aplikację prokuratorskąIII. Wymagane dokumenty, które winny być dołączone do zgłoszenia o przystąpieniu dokonkursu:1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku referendarza sądowego,2. życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego uzyskaniepozytywnego wyniku z egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego,adwokackiego, radcowskiego lub referendarskiego albo oryginał lub urzędowopoświadczony odpis dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej, aplikacji sędziowskiej lubaplikacji prokuratorskiej4. 3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniudowodów osobistych,5. oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanieo przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,6. oświadczenie, że kandydat posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni prawcywilnych i obywatelskich,a także:1. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,2. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związkuz udziałem w niniejszym konkursie,3. oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dla kandydata na pracownika,Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacjei osiągnięcia.IV. Termin zgłoszenia.Zgłoszenia kandydatów o przystąpieniu do konkursu wraz z w/wym. dokumentamiw zaklejonej kopercie należy złożyć do dnia 17 listopada 2021r. bezpośrednio w siedzibie Sądu Rejonowego w Kluczborku, ul. Katowicka 2, 46 - 200 Kluczbork, pok. nr 1, parter (BOI)lub przesłać za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe z dopiskiemRekrutacja A -1102 - 6/21 pod adres:Sąd Rejonowy w KluczborkuOddział Administracyjnyul. Katowicka 246-200 KluczborkW przypadku nadania dokumentów za pośrednictwem operatora świadczącego usługipocztowe drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.V. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne określone w § 3 RozporządzeniaMinistra Sprawiedliwości z 22.03.2012r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowiskoreferendarza sądowego oraz odpowiadający wymogom określonym w art. 149 § 1 ustawyz dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych dopuszczonych do konkursuumieszczona zostanie na tablicy informacyjnej Sądu Rejonowego w Kluczborku przyul. Katowickiej 2 oraz na stronie internetowej www.kluczbork.sr.gov.pl - BiuletynieInformacji Publicznej, nie później niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia konkursu.Klauzula informacyjna:Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takichdanych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochroniedanych) informuję, że od 25 maja 2018r.:Administratorem Pani/Pana danych osobowych w związku z udziałemw postępowaniu rekrutacyjnym będzie Sąd Rejonowy w Kluczborku.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem dokorespondencji: Sąd Rejonowy w Kluczborku, ul. Katowicka 2, 46 - 200 Kluczbork lubadresem e-mail iod@kluczbork.sr.gov.pl.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału wprocesie rekrutacyjnym w Sądzie Rejonowym w Kluczborku.Pani/Pana dane osobowe, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b wskazanego powyżejrozporządzenia, przetwarzane będą w celach rekrutacji, a po wyrażeniu odpowiedniejzgody na ich przetwarzanie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO) również napotrzeby dalszych rekrutacji.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane aż do ewentualnegowycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, niedłużej jednak niż do zakończenia rekrutacji, w której bierze Pan/Pani udział,a w przypadku umieszczenia na liście rezerwowej do czasu zatrudnienia.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ichsprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz cofnięcia zgody naprzetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie, przy czymcofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonanona podstawie zgody przed jej wycofaniem.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony DanychOsobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowychnarusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia27 kwietnia 2016 r.Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotomtrzecim. Odbiorcami danych będą tylko osoby, jednostki lub instytucje upoważnionedo tego z mocy prawa.Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały automatycznemuprofilowaniu.Administrator danych nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych dopaństwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Miejsce pracy:

Kluczbork


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 1 400 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku

APLIKUJ TERAZ

Najnowsze oferty pracy

Python & JavaScript Developer [rekrutacja online]

NOKIA
opolskie/

Location: Wrocław We are currently the largest institution of research and development in the ICT sector in Poland, successively growing and still looking for new talents. Python Developer is one of the key positions in R&D Center in Wroclaw and...
Dodane: wczoraj

Tłumacz języka węgierskiego

Biuro Tłumaczeń SUPERTŁUMACZ®
opolskie/ Opole, Kędzierzyn-Koźle, Nysa, Brzeg, Kluczbork, Prudnik, Strzelce Opolskie

tłumaczenie tekstów zwykłych i tekstów z terminologią specjalistyczną z języka polskiego na język węgierski, z języka węgierskiego na język polski lub z języka węgierskiego na inny język obcy (w zależności od umiejętności)...
Dodane: wczoraj

Tłumacz języka francuskiego

Biuro Tłumaczeń SUPERTŁUMACZ®
opolskie/ Opole, Kędzierzyn-Koźle, Nysa, Brzeg, Kluczbork, Prudnik, Strzelce Opolskie

tłumaczenie tekstów zwykłych i tekstów z terminologią specjalistyczną z języka polskiego na język francuski, z języka francuskiego na język polski lub z języka francuskiego na inny język obcy (w zależności od umiejętności)...
Dodane: wczoraj

JavaScript Developera

Avenga
opolskie/

Responsibilities: Maintaining the visual layer of the clients internal products and services at a good level; Writing a code in JavaScript; Creating technologically advanced web and single-page applications; Implementing changes and new...
Dodane: wczoraj