Stanowisko pracy:
 

Walka z bezrobociem w województwie opolskim

walka z bezrobociem w województwie opolskim

W każdym województwie osoby bezrobotne mogą liczyć na pomoc i wsparcie urzędów pracy. Proces aktywizacji zawodowej, zaczyna się od zakwalifikowania bezrobotnego do określonego profilu: pierwszy z nich to główne pośrednictwo pracy, drugi – instrumenty i usługi publicznego pośrednictwa pracy i agencji zatrudnienia, zaś trzeci – zatrudnienie poprzez agencje zatrudnienia lub w ramach programu Aktywizacja i Integracja przy współpracy z ośrodkami pomocy społecznej.

Chęci przede wszystkim

Bez dobrej woli osoby bezrobotnej, każda forma pomocy wydaje się być bezsensowna. Nie może być efektywnego procesu pomocowego, bez zaangażowania  i chęci człowieka, którego on dotyczy. Nie da się nikomu pomóc wbrew temu, czego dana osoba od nas oczekuje. Pracownicy zajmujący się  aktywizacją zawodową powinni więc w pierwszej kolejności ukazywać bezrobotnym korzyści z podjęcia pracy, zwłaszcza tym słabo zmotywowanym.

Bez odpowiedniego podejścia do określonego typu człowieka, trudno przeprowadzić jakiekolwiek działania aktywizujące. Jeśli nie dostrzegamy chęci ze strony bezrobotnego, przeprowadzajmy kolejne kroki programu dość ostrożnie, aby spróbować na każdym z nich ukazać mu wartość podejmowanej pracy.

Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.